Menu Kursanta

Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 3 goĹ›ci 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzi?24
mod_vvisit_counterWczoraj138
mod_vvisit_counterTen tydzie?322
mod_vvisit_counterPrzedostatni tydzie?368
mod_vvisit_counterTen miesi?c1431
mod_vvisit_counterPrzedostatni Miesi?c2800
mod_vvisit_counterWszystkie dni826906

Jak wybra? o?rodek szkolenia kierowców

Dobór o?rodka szkolenia kierowców powinien by? decyzj? wywa?on? i popart? konkretnymi dowodami. Wymaga to sprawdzenia podstawowych cech, jakimi charakteryzowa? powinna si? szko?a jazdy. Powinno si? te? przeprowadzi? wywiad w?ród kolegów , którzy ju? zrobili prawo jazdy i mog? podzieli? si? z nami osobist? opini? na temat danej szko?y. Placówka taka powinna posiada? nast?puj?ce zaplecze:

  • Minimalnie jedn? sal? przeznaczon? tylko do prowadzenia zaj?? z nie wi?cej ni? dwudziestoma osobami jednocze?nie , maj?c? stoliki i miejsca siedz?ce dla ka?dej osoby,
  • utwardzony plac manewrowy, wy??czony z ruchu pojazdów innych ni? przeznaczone do nauki jazdy, umo?liwiaj?cy dokonanie ka?dego z zada? przewidzianych na egzaminie pa?stwowym (z wyj?tkiem ruszania na wzniesieniu).
  • skuter o pojemno?ci skokowej silnika przekraczaj?cej 125 cm3, który mo?e osi?gn?? pr?dko?? co najmniej 100 km/h (kategoria A)
  • samochód osobowy o d?ugo?ci przekraczaj?cej 3,5 m (kategoria B)
  • folie czy programy komputerowe (wraz z urz?dzeniami umo?liwiaj?cymi korzystanie z nich) obrazuj?ce: regu?? bezpiecznego poruszania si? w ruchu drogowym oraz podstawowe czynno?ci kontrolno-obs?ugowe czy makiet? umo?liwiaj?c? symulowanie sytuacji na drodze a tak?e tablic? do pisania.

 

Jakikolwiek zgodnie z liter? prawa prowadz?cy dzia?alno?? o?rodek szkolenia kierowców posiada unikalny numer, nadany przez starostwo powiatowe. Na podstawie tego numeru mo?emy uzyska? pewno?? o legalno?ci dzia?ania szko?y, któr? zamierzamy wybra?.
Sk?adaj?c odpowiednie dokumenty wymagane podczas zg?oszenia na egzamin pa?stwowy, zobligowani jeste?my przedstawi? m.in. za?wiadczenie o uko?czeniu kursu. Wydaje je szko?a jazdy, w której przeszli?my szkolenie. Aby porz?dnie przej?? przez proces nauczania, szko?a musi nam zapewni? tok wymaganego przez prawne regulacje programu szkoleniowego oraz przyswojenie wymaganych technik i zachowa? drogowych. Z tej przyczyny od perfekcjonizmu szko?y i fachowo?ci jej pracowników zale?y nasze pomy?lno?? na egzaminie.

 

chcechudnac.pl