Menu Kursanta

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzi?7
mod_vvisit_counterWczoraj130
mod_vvisit_counterTen tydzie?137
mod_vvisit_counterPrzedostatni tydzie?479
mod_vvisit_counterTen miesi?c767
mod_vvisit_counterPrzedostatni Miesi?c1089
mod_vvisit_counterWszystkie dni842240

POLITYKA COOKIES dla strony www.prawojazdy-grudziadz.pl

Cookies to male?kie ?porcje? informacji, zapisywane przez Twoj? przegl?dark?. Wszyscy stosuj? cookies - dlaczego? To proste - dzi?ki cookies strony internetowe pami?taj? Twoje preferencje - jak na przyk?ad ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przegl?dane aukcje. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma ?adnego wp?ywu na Twoje oprogramowanie ani sprz?t. I jeszcze jedna wa?na rzecz - cookie danej witryny www mo?e odczyta? wy??cznie owa witryna www.

Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookies ?

 1. Serwis nie zbiera w sposb automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu www.prawojazdy-grudziadz.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
  • dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci oraz obci??e? portalu w celu badania wydajno?ci portalu;
  • utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
  • reklama - portal jest bezp?atny dla korzystaj?cych z niego ale utrzymywany jest z reklam, dlatego portal www.prawojazdy-grudziadz.pl mo?e wykorzysta? pliki cookie w celu pokazania u?ytkownikowi interesuj?cej go reklamy. Mo?emy tak?e wykorzysta? pliki cookie, aby dowiedzie? si?, czy u?ytkownicy, ktrzy widzieli reklam? na stronie prawojazdy-grudziadz.pl, odwiedzili w rezultacie witryn? reklamodawcy. W podobny sposb, nasi partnerzy mog? korzysta? z plikw cookie, aby ustali?, czy pokazali?my ich reklam?, jakie by?y tego rezultaty oraz dostarczy? nam informacji, w jaki sposb u?ytkownicy reaguj? na nie. Mo?emy tak?e wsp?pracowa? z partnerem, aby pokaza? u?ytkownikowi reklam? na stronie www.prawojazdy-grudziadz.pl lub poza nimi, po odwiedzeniu przez u?ytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygna?y nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalaj? skuteczniej podawa? reklamy naszym u?ytkownikom, jak rwnie? gromadzi? zebrane audyty, badania i raporty dla reklamodawcw. Uwaga: Poniewa? reklamy i sygna?y nawigacyjne sieci musz? by? przekazywane do przegl?darki bezpo?rednio z serwerw sieci reklamowych, sieci te mog? wy?wietla?, edytowa? lub wprowadza? w?asne pliki cookie tak, jakby u?ytkownik prosi? o stron? internetow? z ich witryny.
 5. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: sesyjne (session cookies) oraz sta?e (persistent cookies). Cookies sesyjne s? plikami tymczasowymi, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). Sta?e pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plikw cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plikw cookies:
  • niezb?dne pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajno?ciowe pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umo?liwiaj?ce zapami?tanie wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie U?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
  Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plikw cookies mog? wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? rwnie? przez wsp?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawcw oraz partnerw.
  Wi?cej informacji na temat plikw cookies dost?pnych jest w sekcji Pomoc w menu przegl?darki internetowej lub na stronach przegl?darek internetowych dost?pnych pod adresami:
  lub pod adresami producentw urz?dze? mobilnych:
 

chcechudnac.pl