Menu Kursanta

Go?cimy

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 3 goĹ›ci 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzi?44
mod_vvisit_counterWczoraj138
mod_vvisit_counterTen tydzie?342
mod_vvisit_counterPrzedostatni tydzie?368
mod_vvisit_counterTen miesi?c1451
mod_vvisit_counterPrzedostatni Miesi?c2800
mod_vvisit_counterWszystkie dni826926

Zdecydowana wi?kszo?? w?a?cicieli pojazdów w naszym kraju wybiera instalacje gazowe typu LPG. Decyduje o tym cena monta?u, dost?pno?? tego rodzaju paliwa na stacjach, szerszy dost?p do serwisu oraz walory praktyczne wynikaj?ce z u?ytkowania takiego systemu. Na rynku istnieje jednak kilka generacji instalacji LPG. Któr? z nich wybra?? To przede wszystkim kwestia zamontowanego silnika w naszym aucie.

Gdzie zak?ada??
Na wst?pie trzeba zaznaczy? dosy? stanowczo, i? przeróbka silnika – najcz??ciej benzynowego – umo?liwiaj?ca równie? korzystanie podczas jazdy z gazu LPG to nie budowa domków czy kolejek z klocków Lego. Dlatego monta? takiego urz?dzenia zdecydowanie zalecamy przeprowadzi? w jednej z renomowanych i wyspecjalizowanych firm. Tylko wtedy b?dziemy mi?li gwarancj? – i dos?ownie i w przeno?ni – ?e zamontowany tam uk?ad zostanie nale?ycie wykonany z zachowaniem wszystkich norm bezpiecze?stwa. Je?li mamy do czynienia z fachowcami, a konstrukcja silnika w naszym samochodzie nie nale?y do grona „opornych” pod wzgl?dem technicznym wówczas mo?emy domniema?, ?e monta? instalacji gazowej nie zajmie wi?cej ni? jeden dzie? roboczy. Po przeprowadzonym monta?u proponujemy dok?adnie obejrze? wszystkie przeróbki i przed dokonaniem zap?aty sprawdzi? auto podczas jazdy próbnej zmieniaj?c raz dop?yw gazu, raz benzyny. Wszelkie wy?apane nieprawid?owo?ci zg?aszamy wykonawcy. Je?li mamy zastrze?enia do us?ugi, która jest jeszcze na gwarancji obowi?zkiem warsztatu jest skorygowanie nieprawid?owo?ci, a w najgorszym wypadku zdemontowanie instalacji i zwrot pieni?dzy.

Która generacja?

Do?? du?e zró?nicowanie jednostek nap?dowych pod wzgl?dem technicznym wymaga zastosowaniu innych instalacji gazowych, które tak?e ró?ni? si? cen?. W przypadku monta?u LPG wyró?nia si? jak dot?d pi?? ró?nych generacji uk?adów. Podstawowym czynnikiem decyduj?cym o monta?u takiej, a nie innej instalacji jest rodzaj wtrysku paliwa. Samochody korzystaj?ce z instalacji gazowej musz? cz??ciowo korzysta? te? z benzyny. Chodzi tutaj o rozruch i rozgrzanie silnika, które powinno by? dokonywane z u?yciem tradycyjnego paliwa nie powoduj?c nadmiernego obci??enia jednostki nap?dowej ni? w przypadku uruchamiania motoru za pomoc? gazu. Bardziej zaawansowane technologicznie instalacje LPG automatycznie prze??czaj? si? z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik odpowiedniej pr?dko?ci obrotowej. W mniej zaawansowanych prze??czenie z benzyny na LPG odbywa si? r?cznie przez przycisk zainstalowany wewn?trz pojazdu.

- I generacja – stosowana jest do silników w którym wykorzystano ga?nik lub wtrysk bez sondy lambda (rozwi?zanie spotykane raczej w starszych samochodach). Jest to tak?e najta?szy typ instalacji – ?redni koszt to ok. 1000 z?. Przej?cie z zasilania benzynowego na LPG dokonywane jest r?cznie

- II generacja – stosowana w silnikach nowszych, wyposa?onych w jedno- lub wielopunktowy wtrysk paliwa z podstawowym sterowaniem elektronicznym, sond? lambda i katalizatorem. Przej?cie z benzyny na gaz dokonywane jest automatycznie i uzale?nione jest od obrotów silnika. Koszt monta?u takiej instalacji waha si? w granicach od 1200 do 2300 z? w zale?no?ci od rodzaju samochodu i zaawansowania technicznego silnika

- III generacja – montowana jest g?ównie do samochodów z silnikami z wielopunktowym wtryskiem paliwa sterowanym elektronicznie, z katalizatorem oraz plastikowym kolektorem. ?rednia cena us?ugi wynosi od 1900 do 2100 z?.

- IV generacja – ten rodzaj instalacji gazowej wykorzystywany jest w motorach z sekwencyjnym wtryskiem gazu w fazie lotnej. Ka?dy z wtryskiwaczy przeznaczony jest dla jednego cylindra. Dzi?ki temu dynamika jazdy na gazie odstaje tylko minimalnie od podró?owania z wykorzystaniem benzyny, a automatyczny proces prze??czenia si? ?ród?a nap?du jest niezauwa?alny i pozbawiony charakterystycznych „kopni??” i „strza?ów”. Instalacje te stosuje si? w samochodach najnowszych. Cena monta?u to od 4000 z? wzwy?.

- V generacja – najdro?sza ze wszystkich obecnie stosowanych serii instalacji gazowych (ceny zaczynaj? si? od 9 500 z?). Wyró?niaj? si? sekwencyjnym wtryskiem gazu w fazie ciek?ej pompowanym pod ci?nieniem 10-12 bar eliminuj?c d?awienie si? silnika w zimie gdzie cz?sto ci?nienie doprowadzaj?ce gaz do jednostki jest niskie.

 

chcechudnac.pl