Menu Kursanta

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzi?14
mod_vvisit_counterWczoraj130
mod_vvisit_counterTen tydzie?14
mod_vvisit_counterPrzedostatni tydzie?515
mod_vvisit_counterTen miesi?c774
mod_vvisit_counterPrzedostatni Miesi?c1089
mod_vvisit_counterWszystkie dni842247

?wiat?a mijania do Trybuna?u

Szykuje si? kolejna runda w batalii o obowi?zkow? jazd? na ?wiat?ach ca?y rok przez ca?y dzie?. Tym razem w roli s?dziego powo?any zostanie Trybuna? Konstytucyjny, a w roli atakuj?cego ponownie Prawo i Sprawiedliwo??, ktre ze skarg? na ten przepis zamierza wyst?pi? do Trybuna?u.W zwi?zku z opublikowanymi wynikami nowych bada? Unia Europejska nie b?dzie ju? forsowa? wprowadzania obowi?zkowej jazdy na ?wiat?ach (tak?e tych do jazdy dziennej) przez ca?y rok i ?e nasze w?adze rozpocz??y ju? nawet wst?pne prace nad zmianami prawa w tym zakresie, W ubieg?ym tygodniu pos?owie Prawa i Sprawiedliwo?ci podj?li decyzj? (zatwierdzi? j? ju? klub parlamentarny) o z?o?eniu skargi do Trybuna?u Konstytucyjnego na niezgodno?? z prawem przepisw wprowadzaj?cych taki obowi?zek. Jest ju? gotowy nawet wniosek, ktry w przeci?gu gra dwch tygodni powinien trafi? do TK.

Batalia o konieczno?? jazdy z w??czonymi ?wiat?ami na dobre wybuch?a przed trzema latami. Wwczas to zmiana przepisw kodeksu drogowego wprowadzi?a ten obowi?zek (od 17 kwietnia 2007 r.), bez wzgl?du na por? roku, por? dnia, czy panuj?ce na drogach warunki drogowe. Wcze?niej, przypomnijmy, obowi?zek jazdy z w??czonymi ?wiat?ami przez ca?? dob? by? tylko w okresie zimowym, pomijaj?c oczywi?cie sytuacje ograniczonej widoczno?ci na drodze.

Min?? rok, a do Sejmu trafi? projekt zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym autorstwa pos?w PiS. Twierdzili oni wwczas, ?e jazda na ?wiat?ach przez ca?y rok zwi?kszy?a liczb? wypadkw na drogach, a ofiarami bezsensownego przepisu s? g?wnie piesi i rowerzy?ci. Przytaczali dane, zgodnie z ktrymi, mimo wprowadzenia nowych przepisw, liczba wypadkw na drogach zwi?kszy?a si?. Obro?cy tego przepisu, co ciekawe, rwnie? powo?ywali si? na statystyki mwi?ce jednak, i? liczba wypadkw drogowych... zmala?a. Efekt by? taki, ?e projekt ustawy, ktry mia? przywrci? "stare" prawo w tej materii przepad? ju? na etapie prac w komisjach i nie trafi? pod obrady pos?w.

Min??y kolejne dwa lata i znowu staniemy przed ponown? dyskusj? o s?uszno?ci u?ywania ?wiate? mijania za ka?dym razem, kiedy tylko wyruszymy w drog? naszym autem. Powodem zapowied? skierowania skargi do Trybuna?u Konstytucyjnego przez pos?w Prawa i Sprawiedliwo?ci. Jako g?wny argument zamierzaj? tym razem wytoczy? w pierwszej kolejno?ci "prawnicze" dzia?a. Zebrane bowiem zosta?y opinie prawnikw oraz konstytucjonalistw, wg ktrych przygotowane i uchwalone w 2007 roku przepisy by?y niezgodne z procesem legislacyjnym. Tym samym nie powinny one w ogle obowi?zywa?.

Oczywi?cie jednocze?nie mo?na us?ysze? szereg innych zarzutw, znanych ju? z wcze?niejszych dyskusji w tym temacie. Po pierwsze, jazda na ?wiat?ach przez ca?? dob? zwi?ksza koszty u?ytkowania auta. Wg pos?w PiS o ok. 300 z? rocznie. Na ten koszt sk?adaj? si? m.in. cz??ciej przepalaj?ce si? ?arwki (ich sprzeda? wzros?a w ostatnim czasie o 60%), szybciej zu?ywaj?cy si? akumulator (nawet o po?ow?), czy wreszcie zwi?kszone o ok. 1,5% zu?ycie paliwa. Ponownie pojawia si? tak?e zarzut, ?e jazda na ?wiat?ach wcale nie zwi?ksza bezpiecze?stwa na naszych drogach. A fakt, ?e statystyki w tym zakresie nieznacznie si? polepszy?y, to g?wnie nast?pstwo oddania do u?ytku nowych kilometrw lepszych i bezpieczniejszych drg.

Co na to obro?cy obowi?zuj?cych przepisw? Tak?e wysuwaj? w pierwszej kolejno?ci dane dotycz?ce liczby wypadkw, porwnuj?c te sprzed wprowadzenia obowi?zku jazdy na ?wiat?ach z danymi z ostatnich dwch lat. W??czone ?wiat?a to lepsza widoczno?? danego samochodu, nawet w dobrych warunkach pogodowych. Szczeglnie wa?ne jest to dla osb starszych oraz tych, ktre maj? r?ne wady wzroku.

Z takim stanowiskiem zgadza si? rwnie? policja, wed?ug ktrej bezpiecze?stwo na drodze jest najwa?niejsze i wszelkie przepisy dotycz?ce ruchu drogowego powinny by? temu bezpiecze?stwo w pierwszej kolejno?ci podporz?dkowane.

Jaka wi?c nas czeka przysz?o?? w kwestii ?wiate? mijania i jazdy z nimi przez ca?? dob?? Skarga do Trybuna?u mia?a wp?yn?? w przeci?gu dwch tygodni. Czy jednak w obliczu sobotniej tragedii to si? zmieni - nie wiadomo. Autorzy wniosku do TK uwa?aj?, ?e sprawa mo?e zosta? rozstrzygni?ta jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. Je?li by tak si? rzeczywi?cie sta?o, by? mo?e w wakacyjn? podr? nie musieliby?my ju? jecha? z w??czonymi ?wiat?ami.

 

chcechudnac.pl