Menu Kursanta

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzi?20
mod_vvisit_counterWczoraj138
mod_vvisit_counterTen tydzie?318
mod_vvisit_counterPrzedostatni tydzie?368
mod_vvisit_counterTen miesi?c1427
mod_vvisit_counterPrzedostatni Miesi?c2800
mod_vvisit_counterWszystkie dni826902

Rejestracja pojazdw sprowadzonych z zagranicy


21 maja 2010 wchodzi w ?ycie rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. dotycz?ce rejestracji i oznaczania pojazdw. Nowe obowi?zuj?ce przepisy okre?laj? zasady pierwszej rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy.


W rozporz?dzeniu okre?lono jakie dokumenty b?dzie trzeba do??czy? do wniosku o rejestracj?. S? to: dowd w?asno?ci pojazdu, dowd rejestracyjny (je?eli pojazd by? zarejestrowany), dowd odprawy celnej przywozowej, je?eli pojazd zosta? sprowadzony z terytorium pa?stwa trzeciego, dokument potwierdzaj?cy zap?at? akcyzy na terytorium RP, je?eli samochd osobowy zosta? sprowadzony z terytorium pa?stwa cz?onkowskiego, za?wiadczenie wydane przez w?a?ciwy organ potwierdzaj?ce: uiszczenie podatku od towarw i us?ug, je?eli pojazd zosta? sprowadzony z terytorium pa?stwa cz?onkowskiego, lub o braku takiego obowi?zku, oraz za?wiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

W przypadku gdy pojazd zosta? powierzony przez zagraniczn? osob? prawn? lub fizyczn? podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestracj? do??cza si? te same dokumenty jednak zamiast dowodu w?asno?ci przedstawi? nale?y dokument, na ktrego podstawie nast?pi?o powierzenie pojazdu.

Organ rejestruj?cy, na wniosek w?a?ciciela pojazdu mo?e wyda? zalegalizowane tablice rejestracyjne z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez w?a?ciciela pojazdu: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, je?eli by?a wydana, stosownego o?wiadczenia pod odpowiedzialno?ci? karn? za sk?adanie fa?szywych zezna?.

W przypadku zg?oszenia przez w?a?ciciela pojazdu wniosku o zmian? danych technicznych pojazdu dotycz?cych mas i naciskw osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikaj?c? ze zmiany w?a?ciwych, okre?lonych w przepisach warunkw technicznych, do wniosku do??cza si?: dowd rejestracyjny pojazdu, o?wiadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzaj?ce, ?e pojazd by? homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

?rd?o: Ministerstwo Infrastruktury

 

chcechudnac.pl